Bardzo proszę sympatyków Fundacji Ja Wisła o głosowanie w Budżecie Partycypacyjnym na projekt pt. „Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego” , dzielnica Mokotów, rejon D, pozycja 1

Trzeba kliknąć link: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/voting/taskList?regionId=11

gdzie można zapoznać się z opisem projektu i zagłosować na niego. Głosowanie trwa tylko do piątku 26 czerwca. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Warszawy, również niezameldowani i nieletni, a nawet cudzoziemcy mieszkający w Warszawie. Głosujcie i zachęćcie do tego znajomych. Projekt pt: „Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego” to szansa na realną ochronę przyrody największego warszawskiego jeziora – dawnego starorzecza Wisły, edukację mieszkańców i rewitalizację plaży i pomostów nad Jeziorkiem Czerniakowskim w 2016 r.

 

BPA.IV.I.P/1355/15.ELE - Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego

Przemysław Pasek

projektodawca

 

Budowa drewnianych mostków. Rewitalizacja plaży. Koszenie nawłoci. Likwidacja wysypisk śmieci. Nasadzenia wierzb. Budowa wiatek wypoczynkowych. Prowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych, w tym zajęć kajakowych. Instalacja budek i platformy lęgowej dla ptaków. Prowadzenie strony internetowej i realizacja działań promocyjnych. Powołanie straży Jeziorka Czerniakowskiego.

Pełny opis projektu

Ogłoszenie otwartego konkursu dla NGO na:

1. Projekt i wykonanie pomostu lub pomostów w lokalizacjach ustalonych z RDOŚ oraz ewentualna modernizacja istniejących pomostów wędkarskich (łączna powierzchnia pomostów 120m2)

2. Demontaż istniejących, nielegalnych pomostów

3. Rewitalizacja plaży poprzez dowiezienie ok 100 ton świeżego piasku.

4. Koszenie ok. 5 ha nawłoci

5.Likwidacja wysypisk śmieci w Rezerwacie

6. Nasadzenie ok. 100 szt.wierzb.

7. Zabezpieczenie ok. 100 szt. drzew przed bobrami,

8. Budowa 6 szt. wiatek wypoczynkowych

9. Przeprowadzenie cyklu ok. 100 zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów w oparciu o utworzoną ścieżkę. W tym 50 zajęć kajakowych.

10. Instalacja 36 budek lęgowych dla ptaków i pływającej platformy lęgowej dla rybitw.

11. Utrzymanie i administrowanie stroną internetowa ścieżki, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych,

12. Powołanie Straży Jeziorka Czerniakowskiego w formie codziennego patrolu. Kontrola stanu ścieżki, utrzymanie czystości, drobne naprawy, interwencje do organów porządkowych. Relacje na www.

13. Projekt i druk mapy formatu A2 w nakładzie 4000 szt.