Informacja dodatkowa za 2010 r.

 

1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości po aktualizacji wyceny , pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
Wartość początkową środka trwałego stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia, ewentualnie powiększone o koszty jego ulepszenia (przebudowy, rozbudowy , rekonstrukcji , adaptacji lub modernizacji), powodujące , że wartość użytkowa danego obiektu przewyższa wartość użytkową, ustaloną przy przyjęciu do użytkowania - mierzoną okresem użytkowania, zdolnością wytwórczą , jakością uzyskiwanych przy pomocy ulepszenia produktów i usług, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.
Wartości niematerialne iprawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo po aktualizacji wyceny pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.Należności i zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych, w ciągu roku w wartości nominalnej.
Środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze) własne wycenia się na dzień bilansowy - w wartości nominalnej.Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych według podziału na ich rodzaje np.
1) Fundusz Statutowy,
z uwzględnieniem zasad ustalonych przepisami prawa lub statutu Fundacji.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne dokonywane są w przypadku wydatków lub zużycia składników majątkowych - dotyczących miesięcy następujących po miesiącu ich poniesienia (dokonania).
Przychody przyszłych okresów ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych w następującej wysokości:
1) kwot dotacji, subwencji, w wysokości rzeczywiście otrzymanej, jeżeli według odrębnych przepisów nie zwiększają one kapitałów (funduszów) własnych; ujęte w księgach rachunkowych dotacje jako przychody przyszłych okresów są stopniowo stąd przenoszone, zwiększając pozostałe przychody, równolegle do kosztów sfinansowanych z tych dotacji.
1b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik
Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
0.00
1c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych
Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w
Bilansie Rachunku wyników
2a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja [1] Przychody [2] Przemieszczenia [3] Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0.00 0.00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0.00
3. urządzenia techniczne i maszyny 0.00
4. środki transportu 121,410.00 121,410.00
5. inne środki trwałe 100,267.19 100,267.19
Razem 221,677.19 0.00 0.00 0.00 0.00 221,677.19
2b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja [4] Amortyzacja za rok 2009 Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0.00 0.00 0.00 0.00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0.00 0.00 0.00
3. urządzenia techniczne i maszyny 0.00 0.00 0.00
4. środki transportu 13,500.00 13,500.00 107,910.00 107,910.00
5. inne środki trwałe 7,727.50 0.00 0.00 7,727.50 92,539.69 92,539.69
Razem 21,227.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21,227.50 200,449.69 200,449.69
2c. Grunty użytkowane wieczyście
Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia
Powierzchnia m2 0.00 0.00
Wartość 0.00 0.00
2d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0.00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0.00
3. urządzenia techniczne i maszyny 0.00
4. środki transportu 0.00
5. inne środki trwałe 0.00
Razem 0.00 0.00 0.00 0.00
2e. Wartości niematerialne i prawne
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne 0.00
Razem 0.00 0.00 0.00 0.00
2f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00 0.00
Razem 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2g. Inwestycje długoterminowe
Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia
1. Nieruchomości 0.00
2. Wartości niematerialne i prawne 0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0.00
a. udziały i akcje 0.00
b. inne papiery wartościowe 0.00
c. udzielone pożyczki 0.00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00
4. Inne długoterminowe inwestycje 0.00
Razem 0.00 0.00 0.00 0.00
2h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
Należności z tytułu okres wymagalności Razem
do 1 roku powyżej 1 roku
stan na
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług 491.11 14,833.83 491.11 14,833.83
2. podatków 0.00 0.00
3. środków od ZUS 0.00 0.00 0.00 0.00
4. wynagrodzeń 250.00 0.00 250.00 0.00
5. dochodzone na drodze sądowej 0.00 0.00
6. innych należności 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem 741.11 14,833.83 0.00 0.00 741.11 14,833.83
2i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
Zobowiązania z tytułu okres wymagalności Razem
do 1 roku powyżej 1 roku
stan na
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
2. dostaw i usług 21,563.76 15,876.15 21,563.76 15,876.15
3. podatków 4,223.65 3,308.15 4,223.65 3,308.15
4. ubezpieczeń społecznych 1,826.50 1,775.57 1,826.50 1,775.57
5. wynagrodzeń 973.00 0.00 973.00 0.00
6. zobowiązań wekslowych 0.00 0.00 0.00 0.00
7. innych zobowiązań 1,148.00 0.00 1,148.00 0.00
Razem 109,734.91 100,959.87 0.00 0.00 109,734.91 100,959.87
2j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
Tytuły stan na
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0.00 14,303.44
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0.00 14,303.44
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0.00 0.00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0.00
2k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Tytuły stan na
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 0.00 0.00
PFDM 0.00 0.00
Fundacja United Way 0.00 0.00
Europejski Fundusz Społeczny 0.00 0.00
Miasto st.Warszawa 0.00 0.00
ZWM 0.00 0.00
2l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostałe
Suma 0.00 0.00
Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma 0.00 0.00
2J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałałem na grupy zawodowe)
pracownicy merytoryczni 0.00
pracownicy administracyjni 0.00
Ogółem 0.00

[1]Zwiększenie wartości inwestycji w nieruchomości i prawa jeżeli wycenia się je wg wartości godziwej

[2]Zwiększenia z tytułu np.: zakupu, darowizny, śr.trwałych otrzymanych na podstawie leasingu finansowego

[3]Przejecie środków trwałych w budowie, które uprzednio wymagały budowy, montażu lub zostały ulepszone

[4]Obniżenie wartości spowodowane trwałą utratą wartości

Rachunek wyników 2010

na dzień 31 GRUDNIA 2010

REGON: 140133646

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy
1 2 4 3
A. Przychody z działalności statutowej 651,552.09 113,051.12
I. Składki brutto określone statutem
II. Inne przychody określone statutem 651,552.09 113,051.12
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 651,552.09 94,711.12
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 18,340.00
3 Pozostałe przychody określone statutem
B. Koszty realizacji zadań statutowych 560,292.47 80,900.63
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 560,292.47 63,140.00
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 17,760.63
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 91,259.62 32,150.49
D. Koszty administracyjne 86,476.44 34,409.65
1 Zużycie materiałów i energii 28,656.32 2,695.09
2 Usługi obce 31,008.69 30,433.50
3 Podatki i opłaty 128.40 635.00
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5,045.00 0.00
5 Amortyzacja 20,241.03 0.00
6 Pozostałe 1,397.00 646.06
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 1,800.55 280.21
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 0.00 7,446.04
G. Przychody finansowe 1,960.73 263.71
H. Koszty finansowe 0.00 0.00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 8,544.46 -9,161.28
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0.00 0.00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 8,544.46 -9,161.28
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

Fundacja Ja Wisła

REGON: 140133646

31 GRUDNIA 2010R.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na
1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku
A Aktywa trwałe 200,449.72 200,449.72 A Fundusze własne 120,761.57 111,600.29
I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 112,217.11 120,761.57
II Rzeczowe aktywa trwałe 200,449.72 200,449.72 II Fundusz z aktualizacji wyceny
III Należności długoterminowe III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 8,544.46 -9,161.28
IV Inwestycje długoterminowe 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 8,544.46 0.00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) -9,161.28
B Aktywa obrotowe 30,046.76 26,413.88 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 109,734.91 115,263.31
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
II Należności krótkoterminowe 741.11 14,833.83 II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 109,734.91 100,959.87
1 Kredyty i pożyczki 80,000.00 80,000.00
2 Inne zobowiązania 29,734.91 20,959.87
3 Fundusze specjalne
III Inwestycje krótkoterminowe 29,305.65 11,580.05 III Rezerwy na zobowiązania
1 Środki pieniężne 29,305.65 11,580.05 IV Rozliczenia międzyokresowe 0.00 14,303.44
2 Pozostałe aktywa finansowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0.00 0.00
C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 14,303.44
Suma bilansowa 230,496.48 226,863.60 Suma bilansowa 230,496.48 226,863.60

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

FUNDACJA JA WISŁA

Ul. Żywnego 21a, m 71, 02-701 Warszawa

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

Nie dotyczy

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

92,52,B; 73,10,D; 91,33,Z; 92,53,Z; 92,52,B; 92,31,F; 80,42,B; 92,32,Z; 22,11,Z; 91,33,Z; 63,30,A

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

- Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie XIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

- 05.04.2004 r

- KRS 0000231916

- REGON: 140133646

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

1) – Prezes: Przemysław Pasek

2) – Wiceprezes: Michał Płoski

3) – Członek zarządu: Edyta Grudzień

6. Określenie celów statutowych organizacji

1. ochrona naturalnego biegu Wisły i unikatowych wartości przyrodniczych doliny Rzeki,

2. zachowanie nadwiślańskiego dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji i promocja kultury,

3. kształtowanie prawidłowych relacji pomiędzy ludźmi a Rzeką.

Wyżej wymienione cele stanowią działalność pożytku publicznego i będą realizowane w obszarach: oświata, kultura, dziedzictwo narodowe, krajoznawstwo, ochrona przyrody.

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Nie dotyczy

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010.

9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

Warszawa, 10.01.2011 r.

Fundacja Ja Wisła

 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Ja Wisła w roku 2010

 

I. Informacje ogólne

Nazwa fundacji:

Ja Wisła

Adres:

ul. Żywnego 21a /71, 02-701 Warszawa

KRS:

0000231916

REGON:

140133646

NIP:

521 334 63 40

Zarząd Fundacji:

Prezes:

Przemysław Pasek

Wiceprezes:

Michał Płoski

Członek Zarządu:

Edyta Grudzień

 

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

Cele statutowe

1. Ochrona naturalnego biegu Wisły i unikatowych wartości przyrodniczych doliny Rzeki.

2. Zachowanie nadwiślańskiego dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji i promocja kultury.

3. Kształtowanie prawidłowych relacji pomiędzy ludźmi a Rzeką.

 

II. Zasady, zakres i formy działalności statutowej

1. Fundacja realizuje swe cele statutowe w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Założenie w Porcie Czerniakowskim w Warszawie Skansenu Rzeki Wisły, promującego wiślaną misję Fundacji.

Prowadzenie monitoringu, badań i dokumentacji stanu Rzeki i jej środowiska przyrodniczego.

3. Inicjowanie działań rewitalizacyjnych i renaturalizacyjnych w dolinie Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem zdegradowanych stref miejskich.

4. Realizacja projektów czynnej ochrony przyrody i krajobrazu

5. Popularyzacja idei utworzenia Parku Narodowego Wisły Środkowej.

6. Inwentaryzacja i otoczenie opieką wiślanego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków nautologicznych, historycznego krajobrazu kulturowego i architektury nadwodnej.

7. Kultywowanie wiślanych tradycji żeglugowych, flisu i szkutnictwa ludowego.

8. Upowszechnianie wiedzy o Rzece.

9. Realizacja programów edukacyjnych, animowanie życia kulturalnego, promocje twórczości i działań artystycznych nad Rzeką.

10. Propagowanie przepływu kultury, mobilności artystów i ich dzieł, promocji dialogu kulturalnego i wzajemnego poznawania kultur i historii narodów Europy.

11. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej w zakresie ekologii. krajoznawstwa, historii, kultury i sztuki.

12. Organizowanie rajdów, wycieczek i spływów celem popularyzacji, turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku nad Rzeką.

13. Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz Wisły.

14. Dbanie o porządek i bezpieczeństwo nad Rzeką.

15. Aktywizacja ludzi bezdomnych, zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym, poprzez włączanie w realizację projektów Fundacji i udzielanie wparcia materialnego.

16. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, których cele są pokrewne celom fundacji.

 

III. Działania Fundacji JA WISŁA w roku 2010

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Fundacja w 2010 roku rozpoczęła prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Fundacja zrealizowała w 2010 r. następujące projekty:

1. CHODŹ NAD WISŁĘ

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny składający się z: 25 wykładów o warszawskiej Wiśle w szkołach, 6 spacerów nadwiślańskich, 6 spotkań z nestorami żeglarstwa wiślanego. Uczestnictwo ok. 1500 osób. Projekt zrealizowany we współpracy z m. st. Warszawą.

2. NADWIŚLAŃSKI ŚWIT

Cykl ok. 150 rejsów edukacyjnych z Portu Czerniakowskiego na Bielany i do Wilanowa (rezerwat przyrody Wyspy Zawadowskie) realizowanych o świcie i o zachodzie słońca. Liczba uczestników ok. 1500 osób. Projekt zrealizowany w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego

3. REJSY DO CZERSKA I CZERWIŃSKA

Kreacja nowego produktu turystycznego- rejsów tradycyjnymi drewnianymi łodziami po Wiśle z Warszawy do Czerska do Czerwińska. Realizacja ośmiu dwudniowych rejsów, uczestnictwo ok. 80 osób. Projekt zrealizowany w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego

4. ZNAKOWANIE GRANIC REZERWATÓW PRZYRODY: Wyspy Zawadowskie i Wyspy Świderskie, Ławice Kiełpińskie, Kępy Kazuńskie

Oznakowanie i uzupełnianie uszkodzonego oznakowania na mazowieckim odcinku Wisły powyżej i poniżej Warszawy. Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji Pro Natura, i m. st. Warszawy.

5. PLAŻA

Animacja i utrzymanie Plaży Desantu i d. Plaży Braci Kozłowskich na Saskiej Kępie poprzez wypożyczanie leżaków, sprzętu sportowego, gier, zabaw, materiałów plastycznych dla dzieci i stałe utrzymanie terenu w czystości i porządku. W dwumiesięcznym projekcie uczestniczyło ok. 3000 osób. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy.

6. KONCERTY NA BARCE HERBATNIK

W roku 2010 fundacja zorganizowała dwa koncerty na barce Herbatnik połączone z iluminacją pochylni Warszawskiej Stoczni Rzecznej i brzegów Portu Czerniakowskiego za pomocą setek lamp naftowych, inspirowany historią rzecznego miasta Warszawy.

Miejsce realizacji: Port Czerniakowski. Okres realizacji: wrzesień. Wstęp wolny, liczba uczestników ok. 550 osób. Koncert na powitanie flisaków francuskich ze stowarzyszenia Boutavant Fundacja zrealizowała ze środków własnych (maj), koncert Wisła Szepcze po żydowsku (wrzesień) zrealizowany został we współpracy z Teatrem Żydowskim w ramach festiwalu Warszaw Singera

Fundacja realizowała lub uczestniczyła również w zadaniach bez skutków finansowych. były to:

7. POMOC DLA POWODZIAN W ZASTOWIE KARCZMISKIM (gmina Wilków)

Trzy wyjazdy do wsi Zastów Karczmiski z wolontariuszami. Porządkowanie zniszczonego przez powódź gospodarstwa Pana Tadeusza Lasoty. Uczestnictwo ok. 30 wolontariuszy. Efekt: całkowite uporządkowanie obejścia, domu i komórek samotnej starszej osobie. Praca naszych wolontariuszy umożliwiła rozpoczęcie procesu odbudowy domu.

8. SPRZĄTANIE PORTU CZERNIAKOWSKIEGO I BRZEGÓW WISŁY W WARSZAWIE

Wiosenne i jesienne akcje sprzątania terenów nadwodnych Portu Czerniakowskiego przez wolontariuszy fundacji i warszawiaków. Celem działania było zwrócenie uwagi mieszkańców na potrzebę dobrego stanu wód, czystości i bezpieczeństwa nad Wisłą.

W działaniach uczestniczyło kilkanaście osób, wynikiem było zebranie kilkudziesięciu worków odpadów i oczyszczenie całej powierzchni Portu Czerniakowskiego.

9. TRATEWKI DLA MAŁYCH KACZEK

Budowa pływających platform dla ptaków wodnych na Kanale Piaseczyńskim w Warszawie. W trakcie jednodniowej akcji Wolontariusze fundacji zbudowali kilkanaście tratw z wikliny, które umieszczone na wodzie stanowiły w okresie lęgowym stanowiska odpoczynku i noclegu dla młodych nie latających ptaków wodnych. Dzięki przeprowadzeniu projektu znacznie podniósł się stopień przeżywalności dzikiego ptactwa na Kanale Piaseczyńskim

10. OGŁAWIANIE WIERZB

Pielęgnacja zabytkowych alei wierzb głowiastych na nadrzecznych łąkach w gminie Łomianki i Leszno. Projekt realizowany ze środków własnych we współpracy z urzędami gmin i Towarzystwem Przyrodniczym Bocian.

 

IV. Przychody Fundacji.

Na realizację projektów w 2010 roku Fundacja otrzymała od Urzędu Miasta st. Warszawy dotacje w wysokości 27.159,95 , Fundacji Pro Natura dotacje w wysokości 4.093,- Mostostalu Warszawa 20.000,-. W roku 2010 fundacja otrzymała darowizny od osób prywatnych wysokości: 15.312,- Z tytułu wpłaty 1% 28.146,17 Z odpłatnej działalności pożytku publicznego fundacja uzyskała ok. 18.340,- Łącznie 113.051,12zł

 

V. Koszty Fundacji

Ogólnie koszty statutowe wyniosły 115.310,28zł

Na co złożyły się:

wynagrodzenia: 31.533,08

opłaty za lokal i czynsz za magazyn: 15.439,20

opłaty eksploatacyjne: 913,71

opłaty telekomunikacyjne: 4.204,12

pozostałe koszty działalności: 55.694,12

koszty remontów, napraw: 4.259,91

narzuty ZUS: 2.131,69

Podatki im opłaty: 635,-

Prowizje bankowe: 499,45

 

VI. Inne informacje

Fundacja nie zatrudniała na stałe pracowników.

Fundacja nie płaciła wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Zarządzie i Radzie Fundacji.

Fundacja nie udzielała pożyczek.

Fundacja nie posiada lokat bankowych.

Fundacja nie nabywała akcji, obligacji ani udziałów w spółkach.

Fundacja nie nabyła nieruchomości.

Fundacja nie sporządzała sprawozdań dla celów statystycznych.

Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

 

VII. Należności publicznoprawne

Fundacja nie zalega z podatkami w Urzędzie Skarbowym, ani z opłatami składek ZUS.

 

Przemysław Pasek, Prezes Zarządu.............................................................................................