Informacja dodatkowa za 2010 r.

 

1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości po aktualizacji wyceny , pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
Wartość początkową środka trwałego stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia, ewentualnie powiększone o koszty jego ulepszenia (przebudowy, rozbudowy , rekonstrukcji , adaptacji lub modernizacji), powodujące , że wartość użytkowa danego obiektu przewyższa wartość użytkową, ustaloną przy przyjęciu do użytkowania - mierzoną okresem użytkowania, zdolnością wytwórczą , jakością uzyskiwanych przy pomocy ulepszenia produktów i usług, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.
Wartości niematerialne iprawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo po aktualizacji wyceny pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.Należności i zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych, w ciągu roku w wartości nominalnej.
Środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze) własne wycenia się na dzień bilansowy - w wartości nominalnej.Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych według podziału na ich rodzaje np.
1) Fundusz Statutowy,
z uwzględnieniem zasad ustalonych przepisami prawa lub statutu Fundacji.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne dokonywane są w przypadku wydatków lub zużycia składników majątkowych - dotyczących miesięcy następujących po miesiącu ich poniesienia (dokonania).
Przychody przyszłych okresów ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych w następującej wysokości:
1) kwot dotacji, subwencji, w wysokości rzeczywiście otrzymanej, jeżeli według odrębnych przepisów nie zwiększają one kapitałów (funduszów) własnych; ujęte w księgach rachunkowych dotacje jako przychody przyszłych okresów są stopniowo stąd przenoszone, zwiększając pozostałe przychody, równolegle do kosztów sfinansowanych z tych dotacji.
1b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik
Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
0.00
1c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych
Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w
Bilansie Rachunku wyników
2a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja [1] Przychody [2] Przemieszczenia [3] Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0.00 0.00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0.00
3. urządzenia techniczne i maszyny 0.00
4. środki transportu 121,410.00 121,410.00
5. inne środki trwałe 100,267.19 100,267.19
Razem 221,677.19 0.00 0.00 0.00 0.00 221,677.19
2b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja [4] Amortyzacja za rok 2009 Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0.00 0.00 0.00 0.00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0.00 0.00 0.00
3. urządzenia techniczne i maszyny 0.00 0.00 0.00
4. środki transportu 13,500.00 13,500.00 107,910.00 107,910.00
5. inne środki trwałe 7,727.50 0.00 0.00 7,727.50 92,539.69 92,539.69
Razem 21,227.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21,227.50 200,449.69 200,449.69
2c. Grunty użytkowane wieczyście
Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia
Powierzchnia m2 0.00 0.00
Wartość 0.00 0.00
2d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0.00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0.00
3. urządzenia techniczne i maszyny 0.00
4. środki transportu 0.00
5. inne środki trwałe 0.00
Razem 0.00 0.00 0.00 0.00
2e. Wartości niematerialne i prawne
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne 0.00
Razem 0.00 0.00 0.00 0.00
2f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00 0.00
Razem 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2g. Inwestycje długoterminowe
Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia
1. Nieruchomości 0.00
2. Wartości niematerialne i prawne 0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0.00
a. udziały i akcje 0.00
b. inne papiery wartościowe 0.00
c. udzielone pożyczki 0.00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00
4. Inne długoterminowe inwestycje 0.00
Razem 0.00 0.00 0.00 0.00
2h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
Należności z tytułu okres wymagalności Razem
do 1 roku powyżej 1 roku
stan na
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług 491.11 14,833.83 491.11 14,833.83
2. podatków 0.00 0.00
3. środków od ZUS 0.00 0.00 0.00 0.00
4. wynagrodzeń 250.00 0.00 250.00 0.00
5. dochodzone na drodze sądowej 0.00 0.00
6. innych należności 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem 741.11 14,833.83 0.00 0.00 741.11 14,833.83
2i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
Zobowiązania z tytułu okres wymagalności Razem
do 1 roku powyżej 1 roku
stan na
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
2. dostaw i usług 21,563.76 15,876.15 21,563.76 15,876.15
3. podatków 4,223.65 3,308.15 4,223.65 3,308.15
4. ubezpieczeń społecznych 1,826.50 1,775.57 1,826.50 1,775.57
5. wynagrodzeń 973.00 0.00 973.00 0.00
6. zobowiązań wekslowych 0.00 0.00 0.00 0.00
7. innych zobowiązań 1,148.00 0.00 1,148.00 0.00
Razem 109,734.91 100,959.87 0.00 0.00 109,734.91 100,959.87
2j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
Tytuły stan na
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0.00 14,303.44
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0.00 14,303.44
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0.00 0.00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0.00
2k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Tytuły stan na
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 0.00 0.00
PFDM 0.00 0.00
Fundacja United Way 0.00 0.00
Europejski Fundusz Społeczny 0.00 0.00
Miasto st.Warszawa 0.00 0.00
ZWM 0.00 0.00
2l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostałe
Suma 0.00 0.00
Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma 0.00 0.00
2J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałałem na grupy zawodowe)
pracownicy merytoryczni 0.00
pracownicy administracyjni 0.00
Ogółem 0.00

[1]Zwiększenie wartości inwestycji w nieruchomości i prawa jeżeli wycenia się je wg wartości godziwej

[2]Zwiększenia z tytułu np.: zakupu, darowizny, śr.trwałych otrzymanych na podstawie leasingu finansowego

[3]Przejecie środków trwałych w budowie, które uprzednio wymagały budowy, montażu lub zostały ulepszone

[4]Obniżenie wartości spowodowane trwałą utratą wartości