Rachunek wyników 2010

na dzień 31 GRUDNIA 2010

REGON: 140133646

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy
1 2 4 3
A. Przychody z działalności statutowej 651,552.09 113,051.12
I. Składki brutto określone statutem
II. Inne przychody określone statutem 651,552.09 113,051.12
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 651,552.09 94,711.12
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 18,340.00
3 Pozostałe przychody określone statutem
B. Koszty realizacji zadań statutowych 560,292.47 80,900.63
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 560,292.47 63,140.00
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 17,760.63
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 91,259.62 32,150.49
D. Koszty administracyjne 86,476.44 34,409.65
1 Zużycie materiałów i energii 28,656.32 2,695.09
2 Usługi obce 31,008.69 30,433.50
3 Podatki i opłaty 128.40 635.00
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5,045.00 0.00
5 Amortyzacja 20,241.03 0.00
6 Pozostałe 1,397.00 646.06
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 1,800.55 280.21
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 0.00 7,446.04
G. Przychody finansowe 1,960.73 263.71
H. Koszty finansowe 0.00 0.00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 8,544.46 -9,161.28
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0.00 0.00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 8,544.46 -9,161.28
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)