Fundacja Ja Wisła

REGON: 140133646

31 GRUDNIA 2010R.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na
1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku
A Aktywa trwałe 200,449.72 200,449.72 A Fundusze własne 120,761.57 111,600.29
I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 112,217.11 120,761.57
II Rzeczowe aktywa trwałe 200,449.72 200,449.72 II Fundusz z aktualizacji wyceny
III Należności długoterminowe III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 8,544.46 -9,161.28
IV Inwestycje długoterminowe 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 8,544.46 0.00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) -9,161.28
B Aktywa obrotowe 30,046.76 26,413.88 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 109,734.91 115,263.31
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
II Należności krótkoterminowe 741.11 14,833.83 II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 109,734.91 100,959.87
1 Kredyty i pożyczki 80,000.00 80,000.00
2 Inne zobowiązania 29,734.91 20,959.87
3 Fundusze specjalne
III Inwestycje krótkoterminowe 29,305.65 11,580.05 III Rezerwy na zobowiązania
1 Środki pieniężne 29,305.65 11,580.05 IV Rozliczenia międzyokresowe 0.00 14,303.44
2 Pozostałe aktywa finansowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0.00 0.00
C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 14,303.44
Suma bilansowa 230,496.48 226,863.60 Suma bilansowa 230,496.48 226,863.60