SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2005

I. Informacje ogólne

 

  Nazwa fundacji: Ja Wisła
  Adres: ul. Żywnego 21a/71, 02-701 Warszawa
  KRS: 0000231916
  REGON: 140133646

   

  Zarząd Fundacji
  Prezes: Przemysław Pasek
  Wiceprezes: Katarzyna Nowak
  Członek Zarządu: Marcin Śliwa

  Cele statutowe:
  1.Ochrona naturalnego biegu Wisły i unikatowych wartości przyrodniczych doliny Rzeki.
  2.Zachowanie nadwiślańskiego dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji i promocja kultury.
  3.Kształtowanie prawidłowych relacji pomiędzy ludźmi a Rzeką.

 

II. Zasady, zakres i formy działalności statutowej:

 

  Fundacja realizuje swe cele statutowe w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
  1. Założenie w Porcie Czerniakowskim w Warszawie Skansenu Rzeki Wisły, promującego wiślaną misję Fundacji.
  2. Prowadzenie monitoringu, badań i dokumentacji stanu Rzeki i jej środowiska przyrodniczego.
  3. Inicjowanie działań rewitalizacyjnych i renaturalizacyjnych w dolinie Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem zdegradowanych stref miejskich.
  4. Popularyzację idei utworzenia Parku Narodowego Wisły Środkowej.
  5. Inwentaryzację i otoczenie opieką wiślanego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków nautologicznych, historycznego krajobrazu kulturowego i architektury nadwodnej.
  6. Kultywowanie wiślanych tradycji żeglugowych, flisu i szkutnictwa ludowego.
  7. Upowszechnianie wiedzy o Rzece.
  8. Realizację programów edukacyjnych, animowanie życia kulturalnego, promocję twórczości i działań artystycznych nad Rzeką.
  9. Propagowanie przepływu kultury, mobilności artystów i ich dzieł, promocję dialogu kulturalnego i wzajemnego poznawania kultur i historii narodów Europy.
  10. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej w zakresie ekologii, krajoznawstwa, historii, kultury i sztuki.
  11. Organizowanie rajdów, wycieczek i spływów celem popularyzacji, turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku nad Rzeką.
  12. Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz Wisły.
  13. Dbanie o porządek i bezpieczeństwo nad Rzeką.
  14. Aktywizację ludzi bezdomnych, zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym, poprzez włączanie w realizację projektów Fundacji i udzielanie wparcia materialnego.
  15. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, których cele są pokrewne celom fundacji.

   

  Działania Fundacji JA WISŁA w roku 2005
  27 marca - Zasadź się na salixa, sadzenie wierzb wokół Portu Czerniakowskiego;
  3 kwietnia - Tajemnica zielonej krepinki, sadzenie wierzb;
  17 kwietnia -Sprzątnij Matkę, wiosenne porządki w Porcie Czerniakowskim;
  23 kwietnia - Noc Ziemi, sprzątanie Portu Czerniakowskiego + wieczór filmowo edukacyjny z Greenpeace;
  7 maja -Schody Dowody, wykład o historii Portu Czerniakowskiego połączony z oczyszczaniem 101 letniego bulwaru;
  14 maja -Daj Spokój, budowa i instalacja tratewek dla młodych ptaków;
  21 maja Przemówienie do młodych kaczek, performance poetycki Rafała Nowakowskiego wokół Kanału Piaseczyńskiego;
  26 maja pokaz filmowy z okazji 623 rocznicy przeniesienia Solca na lewy brzeg Wisły;
  3 czerwca koncert na barce Herbatnik: Latecki + Litwini;
  6 czerwca: wykład dla studentów SGGW pt. Gdzie jest Port Czerniakowski, podczas warsztatów Katedry Sztuki Architektury Krajobrazu na Cyplu Czerniakowskim;
  24 czerwca –Światłowody, instalacja plastyczna w Porcie Czerniakowskim;
  2 lipca - Boli na topoli, uwalnianie topól nadwiślańskich przy pomniku Syreny z wrastającej siatki ogrodzeniowej;
  9 lipca -Unsere Lieber Mutter, wydobywanie z Wisły w Burakowie fragmentów cmentarza kolonistów;
  17 lipca -BIG JUMP, całodzienna impreza edukacyjno-kulturalna na soleckiej plaży o czystości wody wiślanej: happeningi, koncerty, instalacje plastyczne oraz kąpiel kilkudziesięciu Warszawiaków w Wiśle!;
  Sierpień -budowa tradycyjnej łodzi wiślanej; 21 sierpnia -2 rajd Kryterium Wisły;
  3 września wodowanie w Porcie Czerniakowskim tradycyjnej wiślanej łodzi Stwora;
  10 września-16 października zwiedzanie Portu Czerniakowskiego z wody łodzią Stwora; około 250 osób! w ramach projektu Przystań na Solcu;
  9-14 września –Kinocne Herbatnik pod mostem Łazienkowskim, przegląd filmowy;
  17 i 18 września -sprzątanie Portu Czerniakowskiego;
  16 października -pierwszy BIEG WISŁY, prowadzi Magda Rybak, od tej pory co niedziela;
  12 listopada – O Holender, nocny spacer z pochodniami brzegiem Wisły w Warszawie z okazji 377 rocznicy osadzenia Holendrów na Kępie;
  1-2 grudnia NGO-samorząd-możliwości współpracy, udział w konferencji organizowanej przez Urząd Miasta st. Warszawy, referat pt. Doświadczenia współpracy Fundacji Ja Wisła z samorządem Warszawy;
  8 grudnia -wykład o dziedzictwie kulturowym rzek na szkoleniu dla dyrektorów ośrodków kultury z terenu województwa mazowieckiego;
  9 grudnia – udział w przedsięwzięciu: Miasto Warszawa, Rzeka Wisła, opowieść o idei budowy łodzi Stwora;
  23 grudnia -Nie Karp się, uwalnianie karpi do Portu Czerniakowskiego ze starej pochylni stoczniowej;

 

III. Działania o skutkach finansowych.

 

  Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej Fundacja zrealizowała w 2005 r. jedno przedsięwzięcie o skutkach finansowych. Był to przegląd filmowy pt.: Kinocne Herbatnik pod Mostem Łazienkowskim. Projekt był realizowany dzięki dotacji z Biura Kultury Urzędu Miasta st. Warszawy w wysokości 5.000 zł. Projekt został przeprowadzony zgodnie z harmonogramem w dniach 9-14 września, cele osiągnięte, a dotacja w całości, prawidłowo i o czasie rozliczona.

 

IV. Uchwały.

 

  Uchwała nr 1 o wyborze Zarządu Fundacji z dnia 27 lutego 2005.
  Uchwała nr 2 o Sporządzeniu sprawozdania z działalności Fundacji za 2005 z dnia 7 lutego 2006.

 

V. Inne informacje.

 

  1.Fundacja nie zatrudniała na stałe pracowników.
  2.Fundacja nie opłacała pracowników stałych.
  3.Fundacja nie płaciła wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Zarządzie i Radzie Fundacji.
  4.Wynagrodzenia z umów o dzieło i zlecenia wyniosły 2540 zł brutto.
  5.Fundacja nie udzielała pożyczek.
  6.Fundacja nie posiada lokat bankowych.
  7.Fundacja nie nabywała akcji, obligacji ani udziałów w spółkach.
  8.Fundacja nie nabyła nieruchomości.
  9.Fundacja nie nabyła środków trwałych.
  10.Fundacja nie sporządzała sprawozdań dla celów statystycznych.
  11.Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

 

VII. Należności publicznoprawne.

 

  Fundacja nie zalega z podatkami w Urzędzie Skarbowym ani z opłatami składek ZUS. Fundacja złożyła oświadczenie o nieskładaniu miesięcznych deklaracji CIT. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.