Sprawozdanie merytoryczne 2007

Warszawa, 11.06.2007 r.

Fundacja Ja Wisła

 


Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Ja Wisła w roku 2007


I. Informacje ogólne

Nazwa fundacji: Ja Wisła

Adres: ul. Żywnego 21a /71, 02-701 Warszawa

KRS: 0000231916

REGON: 140133646

NIP: 521 334 63 40

Zarząd Fundacji:

Prezes: Przemysław Pasek

Wiceprezes: Katarzyna Nowak

Członek Zarządu: Joanna Szwedowska

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

Cele statutowe

 1. Ochrona naturalnego biegu Wisły i unikatowych wartości przyrodniczych doliny Rzeki.
 2. Zachowanie nadwiślańskiego dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji i promocja kultury.
 3. Kształtowanie prawidłowych relacji pomiędzy ludźmi a Rzeką.


II. Zasady, zakres i formy działalności statutowej

 1. Fundacja realizuje swe cele statutowe w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Założenie w Porcie Czerniakowskim w Warszawie Skansenu Rzeki Wisły, promującego wiślaną misję Fundacji. 
  Prowadzenie monitoringu, badań i dokumentacji stanu Rzeki i jej środowiska przyrodniczego.
 3. Inicjowanie działań rewitalizacyjnych i renaturalizacyjnych w dolinie Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem zdegradowanych stref miejskich.
 4. Realizacja projektów czynnej ochrony przyrody i krajobrazu
 5. Popularyzacja idei utworzenia Parku Narodowego Wisły Środkowej.
 6. Inwentaryzacja i otoczenie opieką wiślanego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków nautologicznych, historycznego krajobrazu kulturowego i architektury nadwodnej.
 7. Kultywowanie wiślanych tradycji żeglugowych, flisu i szkutnictwa ludowego.
 8. Upowszechnianie wiedzy o Rzece.
 9. Realizacja programów edukacyjnych, animowanie życia kulturalnego, promocje twórczości i działań artystycznych nad Rzeką.
 10. Propagowanie przepływu kultury, mobilności artystów i ich dzieł, promocji dialogu kulturalnego i wzajemnego poznawania kultur i historii narodów Europy.
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej w zakresie ekologii. krajoznawstwa, historii, kultury i sztuki.
 12. Organizowanie rajdów, wycieczek i spływów celem popularyzacji, turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku nad Rzeką.
 13. Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz Wisły.
 14. Dbanie o porządek i bezpieczeństwo nad Rzeką.
 15. Aktywizacja ludzi bezdomnych, zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym, poprzez włączanie w realizację projektów Fundacji i udzielanie wparcia materialnego.
 16. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, których cele są pokrewne celom fundacji.

III. Działania Fundacji JA WISŁA w roku 2007

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Fundacja zrealizowała w 2007 r. 15 projektów o charakterze edukacyjno-kulturalno-przyrodniczym.

1. „KinoMost”

  Organizacja plenerowych projekcji filmowych pod Mostem Łazienkowskim w Warszawie. Czas jednej projekcji: ok. 1,5 godz. Projekcje filmów z projektora 16 mm: reportaże, dokumenty, propaganda i edukacja z lat 60-80. Made in PRL i RWPG. Oraz projekcje cyfrowe dzieł współczesnych twórców.

  Miejsce realizacji: Cypel Czerniakowski pod Mostem Łazienkowskim.

  Okres realizacji: piątki od 1 maja do 30 września 2007 r. Łączenie 22 seanse.

  Wstęp wolny, otwarte działanie w przestrzeni publicznej, którego celem była animacja kulturowa i uzdrawianie terenów nad Wisła w Warszawie.

  Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy.

  Partner projektu: Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna.

2. „Światła Portu Czerniakowskiego”

  Organizacja cyklu koncertów na starej barce Herbatnik połączonych z projektem iluminacji pochylni Warszawskiej Stoczni Rzecznej i brzegów Portu Czerniakowskiego za pomocą setek świec, inspirowany historią rzecznego miasta Warszawy.

  Miejsce realizacji: Port Czerniakowski, pochlnia WSRZ..

  Okres realizacji: soboty, pomiędzy 1 maja a 30 września. Łącznie 21 imprez.

  Wstęp wolny, liczba uczestników ok. 150 osób w ciągu jednego wieczoru.

  Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy.

 1. „Rytm Rzeki”

  Cykl 5 warsztatów bębniarskich organizowany w Porcie Czerniakowskim na barce Herbatnik. Celem projektu była kulturowa animacja przestrzeni nadwiślańskiej i integracja lokalnej społeczności Solca. W projektach uczestniczyło ok. 250 uczestników.

  Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy.

4. „Stwora”

  Rejsy drewnianą, tradycyjną wiślaną łodzią po najstarszym warszawskim Porcie – Czerniakowskim i rejsy Wisłą na Saską Kępę. Zwiedzanie pozostałości Portu Zimowego i Warszawskiej Stoczni Rzecznej. Opowieści o historii Solca i Towarzystwa Żeglugi Parowej hr. Andrzeja Zamoyskiego.

  Miejsce realizacji: Port Czerniakowski i Wisła w Warszawie.

  Okres realizacji: niedziele pomiędzy 1 maja a 30 września. Łącznie 16 dni pływań.

  Wstęp wolny, liczba uczestników ok. 50 osób w ciągu jednego dnia.

  Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy.

  5. „Nocny Patrol”

  Projekt dedykowany pamięci i zrozumieniu tragicznych wydarzeń Postania Warszawskiego na Solcu i Czerniakowie. 54 nocne pływania drewnianą łodzią Stwora po Wiśle i Porcie Czernaikowskim. Opowieści i rozmowy o Powstaniu.

  Wstęp wolny, liczba uczestników: ok. 500.

  Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy.

6. „Kryterium Wisły”

  Cykl jednodniowych nadwiślańskich turystycznych rajdów rowerowych. Ideą projektu jest poznanie wartości przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego Wisły. Trasa prowadzi ścieżkami jak najbliżej rzeki. Dystans jednego rajdu ok. 40 km. Celem projektu było ukazanie doliny rzeki jako terenu o wybitnych walorach rekreacyjnych i promocja idei utworzenia Wiślańsko-Narwiańskiego Parku Krajobrazowego im. Książąt Mazowieckich (PN) i Parku krajobrazowego Wisły Środkowej (PŁ).

  Okres realizacji: raz w miesiącu: kwiecień –październik. Zrealizowano 8 rajdów.

  Miejsce realizacji: brzegi Wisły na Mazowszu

Wstęp wolny, udział ok. 50 osób w jednym rajdzie.

  Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Zarządu Województwa Mazowieckiego.

7. „Dolinami Rzek”

  Cykl spływów kajakowych i wycieczek pieszych wzdłuż małych rzek województwa mazowieckiego. Ideą projektu jest promocja walorów przyrodniczych i kulturowych rzek mazowieckich i ukazanie ich potencjału jako atrakcyjnych szlaków turystycznych. A także ukazanie społecznością lokalnym szansy rozwoju ekonomicznego dzięki agroturystyce. W roku 2007 zrealizowano 8 imprez. W projektach uczestniczyło każdorazowo ok. 50 uczestników.

  Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Zarządu Województwa Mazowieckiego.

8. „Teatr na wodzie”

  Spektakl teatralny na podstawie legend i baśni wislanych.

  Miejsce realizacji: Port Czerniakowski.

  Okres realizacji: sierpień 2007. Łącznie 3 spektakle.

  Wstęp wolny, liczba widzów ok. 150 osób w trakcie jednego spektaklu

  Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy.

  Powyższe projekty były przedsięwzięciami o skutkach finansowych. W celu ich realizacji Fundacja zawarła umowy z Miastem st. Warszawa lub Zarządem Województwa Mazowieckiego, na mocy których otrzymała dotacje wpierające wykonanie zadań. Projekty został przeprowadzone zgodnie z harmonogramem, cele osiągnięte, a dotacje w całości, prawidłowo i terminowo rozliczone.

Fundacja realizowała lub uczestniczyła również w zadaniach bez skutków finansowych. były to:

9. „Rzeki Kultury Łączą Ludzi”

  Program edukacyjny dla uczniów szkół średnich w formie konkursu. Uczniowie, poszukując związków swojej miejscowości z rzeką, poznają historię. Zadaniem konkursowym było opracowanie lokalnego nadrzecznego szlaku kulturowego. Suma opracowań konkursowych tworzy Mapę Dziedzictwa Kulturowego Rzek Mazowsza.

  Miejsce realizacji: Seminarium szkoleniowe w MCKiS oraz działania grup lokalnych na obszarze województwa mazowieckiego.

  Okres realizacji: kwiecień - październik 2007.

  Partner projektu Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.

  10. „Noc Świętojańska”

  Organizacja widowiska świetlno-muzycznego z okazji Nocy Świętojańskiej i 103. rocznicy zbudowania Portu Czerniakowskiego. Nocny koncert i zabawa połączona z puszczaniem 103 pływających lampionów w Porcie Czerniakowskim i pokazami teatrów ognia. Miejsce realizacji: Port Czerniakowski.

  Wstęp wolny, w nocnym przedsięwzięciu w godz. 22 - 04 uczestniczyło ok. 500 osób.

  11. „Sprzątanie Portu Czerniakowskiego i brzegów Wisły w Warszawie”

  Wiosenne i jesienne akcje sprzątania terenów nadwodnych Portu Czerniakowskiego i brzegów Wisły w Warszawie przez wolontariuszy fundacji i warszawiaków. Akcje edukacyjne + integracja lokalnych społeczności. Celem działania było zwrócenie uwagi mieszkańców na potrzebę dobrego stanu wód, czystości i bezpieczeństwa nad Wisłą.

  W działaniach uczestniczyło kilkaset osób, wynikiem było zebranie ok. 25 m3odpadów i oczyszczenie znacznej części Portu i wybrzeża Wisły (okolice ZOO i Portu Praskiego).

  Partnerzy projektu: Biuro Ochrony Środowiska, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Terenów Publicznych Warszawa Śródmieście, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

  12. „Chodź nad Wisłę”

  Cykl kilkunastu zimowych spacerów wzdłuż warszawskiego odcinka rzeki. Projekt cykliczny popularyzujący rzekę jako miejsce rekreacji, wypoczynku, poznawania przyrody i odkrywania dziedzictwa kulturowego. Projekty odbywały się w sezonie zimowym i wiosennym w soboty i w niedziele. Uczestniczyło w nich łącznie kilkuset warszawiaków.

  13. „Tratewki dla małych kaczek”

  Budowa pływających platform dla ptaków wodnych na Kanale Piaseczyńskim w Warszawie. W trakcie jednodniowej akcji Wolontariusze fundacji zbudowali kilkanaście tratw z wikliny, które umieszczone na wodzie stanowiły w okresie lęgowym stanowiska odpoczynku i noclegu dla młodych nie latających ptaków wodnych. Dzięki przeprowadzeniu projektu znacznie podniósł się stopień przeżywalności dzikiego ptactwa na Kanale Piaseczyńskim (min. udany lęg tracza nurogesia w Warszawie).
  14. „Znakowanie Rezerwatów”

  Znakowanie granic wiślanych Rezerwatów Przyrody: Wyspy Zawadowskie i Wyspy Świderskie. Celem projektu było ograniczenie negatywnej antropopresji na tereny chronione (powstrzymanie narastającej inwazji pojazdów terenowych, quadów i motocykli) oraz edukacja ekologiczna lokalnej społeczności. Okres realizacji: październik- grudzień 2007. W projekcie uczestniczyło kilkudziesięciu wolontariuszy Fundacji Ja Wisła oraz aktywiści Polskiego Związku Wędkarskiego, Greenpeace, Polskiego Klubu Ekologicznego -koło „Otwockie Sosny”, Otwocka Koalicja Rowerowa. Oznakowano obszar ok. 1000 ha za pomocą 50 metalowych tablic na stalowych słupach. W ramach projektu przeprowadzono spotkania edukacyjne ze społecznością gmin: Józefów i Konstancin-Jeziorna.

  Projekt realizowany jako wspólne przedsięwzięcie Fundacji Ja Wisła i Wojewódzkiego Konserwatora przyrody w Warszawie. Realizację projektu wspierała Ochotnicza Straż Pożarna w Józefowie i w Gassach oraz Komenda Policji Rzecznej w Warszawie.

15. „Monitoring i czyszczenie Wisły z oleju”

  Kilkutygodniowy monitoring Dolnej Wisły na odcinku: Włocławek – Tczew, po grudniowym wycieku oleju napędowego z ropociągu firmy PERN w okolicach miejscowości Gąbinek/Piekło. Wyjazdy terenowe i koordynacja pracy kiludziesieciu wolontariuszy. Dwie akcje oczyszczania Wisły z oleju (ok. 2 ton zebranych z wody zanieczyszczeń ropopochodnych).

  Projekt realizowany wspólnie z WWF Polska, OTOP, STOP i Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

IV. Uchwały

  Uchwała nr 1/2007 Zarządu Fundacji „JA WISŁA” w Warszawie z dnia 15 lutego 2007 r. o zmianie statutu fundacji;

  Uchwała nr 2/2007 Zarządu Fundacji „JA WISŁA” w Warszawie z dnia 15 lutego 2007 r. o prowadzeniu działalności pożytku publicznego;

  Uchwała nr 3/2007 Zarządu Fundacji „JA WISŁA” w Warszawie z dnia 20 marca 2007 r. o sporządzeniu sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji za 2006.


V. Przychody Fundacji.

Na realizację projektów w 2007 roku Fundacja otrzymała od Urzędu Miasta st. Warszawy i Zarządu Województwa Mazowieckiego dotacje w wysokości 229.577,08zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych i osiem groszy).

W roku 2007 fundacja otrzymała darowizny od osób prywatnych wysokości: 7.564,60zł (siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy). Z tytułu wpłaty 1% 3.728,26zł (trzy tysiące siedem set dwadzieścia osiem i dwadzieścia sześć groszy)

Odsetki bankowe przyniosły 1,85zł (jeden złotych i osiemdziesiąt pięc groszy).

VI. Koszty Fundacji

Na koszty fundacji w 2007 roku złożyły się:

 • Realizacja celów statutowych: 228.593,54 zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt cztery grosze);
 • Administracja: 16.582,72zł zł (szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze);

Pozostałe i prowizje bankowe: 870,44 zł (osiemset siedemdziesiąt złotych i czterdzieści cztery grosze);

 • Zaokrąglenia i PDOF: 0 zł (zero).

VII. Inne informacje

 1. Fundacja nie zatrudniała na stałe pracowników.
 2. Fundacja nie opłacała pracowników stałych.
 3. Fundacja nie płaciła wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Zarządzie i Radzie Fundacji.
 4. Wynagrodzenia z umów o dzieło i zlecenia wyniosły 123.436 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych).
 5. Fundacja nie udzielała pożyczek.
 6. Fundacja nie posiada lokat bankowych.
 7. Fundacja nie nabywała akcji, obligacji ani udziałów w spółkach.
 8. Fundacja nie nabyła nieruchomości.
 9. Fundacja nie nabyła środków trwałych.
 10. Fundacja nie sporządzała sprawozdań dla celów statystycznych.
 11. Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządoweVIII. Należności publicznoprawne

Fundacja nie zalega z podatkami w Urzędzie Skarbowym, ani z opłatami składek ZUS.

Fundacja złożyła deklarację PIT-4.

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

Przemysław Pasek, Prezes Zarządu

Katarzyna Nowak, Wiceprezes

Joanna Szwedowska, Członek Zarządu