Fundacja Ja Wisła i Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki zapraszają na zakończenie drugiej edycji konkursu edukacyjnego dla młodzieży pt.: Rzeki Kultury Łączą Ludzi. Uroczystość wręczenia nagród najlepszym zespołom i prezentacja zwycięskich prac odbędzie się w czwartek 20.12.2007 r. o godz. 11 w MCKiS w Warszawie, przy ul. Elektoralnej 12

Zadania konkursowe w tym roku nie były proste:

 • 1. Zorganizowanie przez nauczyciela wycieczki nad rzekę, w czasie, której uczniowie poszukiwać będą miejsc styczności miejscowości z rzeką.
 • 2. Przeprowadzenie przez uczniów lokalnych badań terenowych - w formie wywiadów, rozmów, na podstawie opracowanego przez organizatora kwestionariusza etnologicznego.
 • 3. Przeprowadzenie rzecznego projektu poszukiwawczego poprzez:
  • - Odszukanie w archiwach lokalnych dokumentów, ikonografii i map, opisów ilustrujących historię związków "swojej" miejscowości z rzeką.
  • - Przeprowadzenie w mediach lokalnej kampanii poszukiwawczej "rzecznych śladów i historii" (np. zdjęć z rodzinnych archiwów, ludzi, którzy pracowali na rzece, historii nadrzecznych obiektów zabytkowych, zwyczajów itp.)
  • - Odnalezienie i wykonanie dokumentacji fotograficznej lub rysunkowej, stanu zachowania obiektów kultury materialnej związanych z rzeką. (np. domów, obiektów sakralnych, młynów, mostów, łodzi rybackich, barek, statków itp.)
  • - Odszukanie ludzi kultywujących zanikające zawody i tradycje związane z rzeką, udokumentowanie ich pracy. Nagranie lub spisanie wywiadów i rozmów.
 • 4. Przedstawienie artystycznej wizji: współczesnej rzecznej panoramy miejscowości, materialnego obiektu zabytkowego mającego istotny związek z rzeką, lub zwyczaju, obrzędu itp.
 • 5. Opracowanie propozycji krótkiej wycieczki nad rzekę śladami historii jej związków z miejscowością.

Przemysław Pasek 
Fundacja Ja Wisła

Wszystkie prace nadesłane na konkurs zostały zebrane w prezentacji FLASH. Zapraszamy do oglądania. Rzeki kultury łączą ludzi - edycja 2006 - prezentacja

Prezentacja prac powstała przy współudziale Mazowieckie Centrum Kultury i SztukiMazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

 

Fundacja Ja Wisła i Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki serdecznie zapraszają na uroczyste zakończenie konkursu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej województwa Mazowieckiego pt: RZEKI KULTURY ŁĄCZĄ LUDZI.

Podsumowanie pierwszej edycji konkursu, ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród za najlepiej opracowane nadrzeczne szlaki kulturowe, rozpocznie się w piątek 15.12.2006 r. o godz. 10, w sali Elektorskiej Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, przy ulicy Elektoralnej 12. Podczas uroczystości zostanie zaprezentowany owoc konkursu: powstająca dzięki pracy uczniów, mapa rzecznego dziedzictwa kulturowego Mazowsza.

MCKiS - podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników przez Jury.

Nagrodzenie najaktywniejszych grup za najciekawsze opracowania i najbardziej zaangażowanych liderów.

Nagrody:

 • I nagroda o wartości 3500 PLN
 • II nagroda o wartości 2500 PLN
 • III nagroda o wartości 1500 PLN
 • zielona szkoła w dla najaktywniejszej grupy

Prezentacja zwycięskich projektów. Spotkanie z ekspertami. Wystawa po konkursowa.
Przedstawienie narzędzia edukacyjnego łączącego potencjały opracowanych szlaków w formie elektronicznej Mapy Dziedzictwa Kulturowego Rzek Mazowsza. Uczestnicy opracowań będą, wymienionymi z imienia i nazwiska, współautorami Mapy.
Podsumowanie projektu i zaproszenie do następnej edycji w 2007.

Zadaniem liderów wprowadzających uczniów w temat i ideę projektu jest:

 • zaciekawienie młodzieży historią i związkami ich miejscowości, z rzeką
 • przedstawienie kulturotwórczej roli rzek
 • wskazanie problemu ginącego dziedzictwa rzek
 • wzbudzenie potrzeby jego ochrony i pokazanie przykładów działań możliwych do przeprowadzenia,
 • powołanie zespołu i zgłoszenie do konkursu,
 • uaktywnianie, inspirowanie, motywowanie i koordynowanie grupy w pracy nad projektem konkursowym
 • utrzymywanie kontaktu z organizatorem

Zadaniem uczniów, poznających miejscowe dziedzictwa kulturowe rzeki jest:

 • poznanie rzeki i relacji między nią a miejscowością, w której zamieszkują
 • dotarcie do ludzi znających historie i opowieści związane z rzeką, utrwalenie ich i dokumentacja
 • zinwentaryzowanie istniejących zabytków nautologicznych i materialnych świadectw związków ludzi z rzeką
 • odszukanie archiwaliów ikonograficznych i starych map

Propozycje działań prowadzących do realizacji zadania konkursowego:

 • Lekcja historii regionalnej o kulturotwórczej roli rzek przeprowadzona nad rzeką, w miejscu, z którym związana jest historia.
 • Poszukiwanie przez uczniów historii, opowieści, słów i nazw związanych z rzeką, przez rozmowy z rodzicami, dziadkami, wywiady z sąsiadami i lekturę opracowań krajoznawczych.
 • Wycieczka do muzeum regionalnego, archiwum lub biblioteki, w poszukiwaniu śladów rzecznej przeszłości: przedmiotów materialnych, map, ilustracji, opracowań, książek.
 • Zinwentaryzowanie zabytków rzecznych, np.: drewnianych łodzi, barek, mostów, portów, przystani, młynów, jazów, itp.
 • Zbadanie wielokulturowej historii miejscowości, np. odszukanie starych cmentarzy lub domów osadników holenderskich,
 • Odnalezienie ludzi związanych z rzeką zawodowo: szkutników ludowych, rybaków, młynarzy, przewoźników, marynarzy.
 • Przeprowadzenie lokalnej kampanii poszukiwawczej w mediach.
 • Zorganizowanie wystawy prezentującej wyniki poszukiwań.
 • Przeprowadzenie zajęć plastycznych lub teatralnych inspirowanych zebranymi przez dzieci historiami.
 • Nagranie lub sfilmowanie wywiadów
 • Napisanie reportażu, opowiadania,
 • Wykonanie zdjęć, rysunków, pomiarów itp
 • Zorganizowanie wycieczki nad rzekę, w miejsca związane z poznanymi historiami, i opowiadanie ich w terenie przez młodzież.
 • Opracowanie trasy i wyszkolenie grupy przewodników, oznakowanie trasy.
 • Nawiązanie współpracy z grupami realizującymi projekt w innych placówkach lub miejscowościach, wzajemna inspiracja.

Zadanie konkursowe:

Zadaniem uczniów jest opracowanie lokalnej, "rzecznej" trasy kulturowej: wycieczki nad rzekę śladami historii jej związków z miejscowością, w której żyją. Może być to zarówno krótki spacer wokół jednego miejsca lub wydarzenia jak również całodzienna podróż w rzeczną przeszłość. Niezwykle ważna jest umiejętność opowiadania lokalnych "rzecznych" historii. Dozwolone są wszelkie artystyczne formy ekspresji. Opis szlaku powinien zostać opracowany jednak również w formie możliwej do zaprezentowania na stronie internetowej i opublikowania drukiem. Cenne będą archiwalne zdjęcia, obrazy, rysunki lub mapy ilustrujące opis szlaku.

Zadaniem opiekuna jest inspirowanie młodzieży do prowadzenia poszukiwań, pomoc w zrozumieniu wagi dokonanych odkryć i wsparcie w twórczym opracowania ich wyników. Ocenie jury będzie podlegała kreatywność, inwencja i zaangażowanie w pracę z młodzieżą. Prosimy, więc o prowadzenie dziennika opisującego prowadzone formy zajęć i osiągnięte efekty. Najciekawsze, najbardziej inspirujące formy działań posłużą do wypracowania wzoru metodyki pracy w kolejnych latach trwania projektu.

Organizatorzy:
 • zapewniają wsparcie merytoryczne i konsultacje z ekspertami podczas trwania projektu
 • ułatwiają kontakty pomiędzy uczestniczącymi ośrodkam