Ginie wiślany Wieloryb pod pięciometrową warstwą odpadów. Ponad 30 hektarów łęgów zostało już zasypanych gruzami i zanieczyszczoną ziemią. Spychacz zniszczył setki drzew i wypłoszył z gniazda orła bielika.

Wieloryb w Wiśle? To nie żart. Kępa Wieloryb znajduje się w Warszawie na terenie dzielnicy Wawer na prawym brzegu rzeki powyżej Mostu Siekierkowskiego. Wystarczy spojrzeć na mapę i już wiadomo skąd nazwa. Kępa ma kształt Płetwala Błękitnego, którego grzbiet stanowią linie dawnych bocznych nurtów wiślanych - łach, a brzuch omywa Wisła. To bez wątpienia najcenniejszy fragment Wisły w Warszawie. Teren jest chroniony w ramach programu Natura 2000 i jako Strefa Ścisłej Ochrony Ekologicznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obowiązuje tam min. zakaz pogarszania siedlisk chronionych gatunków i zakaz zmiany ukształtowania powierzchni ziemi. W doskonałym stanie zachowały się na kępie łęgi wierzbowe. Niedawno budowę gniazda rozpoczęła pierwsza w Warszawie para bielików. Niestety budowa gniazda nie udała się. Bieliki wypłoszył spychacz zwalający gruzy pod gniazdo...

Na zlecenie lokalnego przedsiębiorcy golfowego i właściciela terenu Jerzego M. około 30 ha (słownie: trzydziestu hektarów) terenu nad Wisłą w Wawrze, przy ulicy Droga Golfowa zostało zasypanych gruzem i zanieczyszczoną ziemią. Dostawcą odpadów (ok. 1 mln m3 - słownie: miliona metrów sześciennych!) jest głównie firma B. Kierownikiem budowy jest Jerzy J. Na terenie zwałki pracują cztery spychacze. Samochody ciężarowe dowożą odpady od świtu do zmroku. Przedsiębiorca nie ma Decyzji Dyrektora RZGW, ani żadnego prawomocnego pozwolenia na składowanie odpadów w tym terenie. Działania w/w sprawców są całkowicie bezprawne i stanowi przestępstwo przeciw środowisku ścigane z oskarżenia publicznego. Straty w środowisku są nie do oszacowania. Tylko przywrócenie terenu do stanu poprzedniego to koszt ok. 500 mln złotych (pięćset milionów złotych).

Fundacja Ja Wisła złożyła na Policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i wniosek o ściganie sprawców. 
Fundacja Ja Wisła zwraca się do wszystkich, którzy mogą pomóc o podjęcie natychmiastowych działań.

Fundacja Ja Wisła, jako oskarżyciel posiłkowy, informuje że w dniu 7 grudnia o godzinie 15
Sąd Okręgowy w Nowym Dworze Mazowieckim UZNAŁ JANA M. WINNYM popełnienia przestępstwa (z art. 190 ust. 2 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne i art. 183 Paragraf 1 kk w zbiegu z art. 187 paragraf 1 kk w związku z art. 11 paragraf 2 kk) i SKAZAŁ NA 2 LATA pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem na 4,5 roku!!!

Jan M. ma wywieźć w ciągu 12 miesięcy na własny koszt 45 000 ton popiołów i gruzu, które w ubiegłym roku niefrasobliwie wysypał na łąkę nad Wisłą w Obszarze Natura 200 Dolina Środkowej Wisły PLB 14004. Jeżeli nie przywróci terenu do stanu właściwego, pójdzie za kraty.

 

W ramach realizacji projektu „ Wzmocnienie działań Fundacji  Ja Wisła w zakresie : prowadzenia monitoringu , interwencji i kampanii społecznej na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB 140004 i Małopolski Przełom Wisły PLB 140006” Fundacja w pierwszym kwartale 2009 r.  wykonała następujące działania:

 

- monitorowała obszar Natura 2000 pomiędzy Górą Kalwarią a Nowym Dworem mazowieckim po obu brzegach rzeki ( łącznie około 160 km) ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Wisły warszawskiej, jako obszaru najbardziej zagrożonego antropopresją .

 

- uruchomiła telefon interwencyjny dla obszaru Natura 2000, na który otrzymała kilka zgłoszeń informujących o zagrożeniach m.in. wysypisku odpadów w Nowym Dworze Mazowieckim i Magnuszewie

 

- nawiązała współpracę drogą elektroniczną, wysyłając zawiadomienie o realizowanym projekcie i zgłaszając prośbę o umieszczenie na stronach internetowych gmin numeru telefonu interwencyjnego dla Natury 2000, z wydziałami ochrony środowiska w 44 gminach oraz 9 dzielnicach miasta Warszawy objętych monitoringiem

 

- przeprowadziła spotkania z wydziałami ochrony środowiska w gminach:

Józefów, Karczew, Góra Kalwaria, Nowy Dwór Mazowiecki

 

- nawiązała współpracę z lokalnym Stowarzyszeniem Eko-Patrol w Karczewie i Fundacją Notum z Nowego Dworu Mazowieckiego

 

- wielokrotnie interweniowała na policji rzecznej w sprawach o naruszanie obszaru naturowego i rezerwatowego przez pojazdu terenowe i quady

 

- rozpoczęła kampanię medialną dotyczącą zagrożeń dla obszaru Natura 2000 ( reportaże o wysypisku odpadów w Józefowie, Nowym Dworze Mazowieckim, piaskarni w Górze Kalwarii w TVP3, TVN Warszawa, Polskim Radio i gazetach.)

 

- nawiązała współpracę z Towarzystwem Na Rzecz Ziemi w temacie monitoringu działalności piaskarni nad Wisłą

 

- uzyskała pomoc prawną w prowadzeniu spraw od Kancelarii Prawnej GLN ( Tokarczyk, Jędrzejczyk i wspólnicy, spółka komandytowa) oraz grupy prawników zaangażowanych w ochronę środowiska

 

- podjęła interwencje w dwóch poważnych sprawach :

 

zniszczenie obszaru naturowego i Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – strefa specjalnej ochrony ekologicznej  w gminie Józefów k. Otwocka , na obszarze około 40 h przez Marcelego P. trwające od 12 lat; zasypywanie gruzem i ziemia pobudowlaną łąk zalewowych na południowym krańcu Jeziora Łacha przy ul. Nadwiślańskiej a w ostatnich miesiącach „przebudowywanie” przy użyciu ciężkiego sprzętu, północnego krańca jeziora na wysokości ul. Owsianej.

 

Fundacja zgłosiła sprawę na Posterunku Policji w Józefowie, wysłała  do Prokuratury Rejonowej w Otwocku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez  Marcelego P. , zgłosiła sprawę do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, została uznana jako strona w postępowaniu administracyjnym prowadzony przez Burmistrza miasta Józefów, zgłosiła wniosek o włączenie jako strona do postępowania prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Mińsku Mazowieckim

 

 

wysypanie około 50 tyś ton odpadów paleniskowych i budowlanych w terenie Natura 2000  i Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu – strefa specjalnej ochrony ekologicznej w międzywalu rzeki Wisły w Nowym Dworze Mazowieckim przez  Jana M.

 

Fundacja zgłosiła zawiadomienie na Posterunku Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, zgłosiła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury    Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim, złożyła wniosek o przeprowadzenie kontroli i pobranie do zbadania próbek odpadów do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Ciechanowie, zawiadomiła Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, powiadomiła Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta N.D. Mazowiecki oraz Burmistrza.

 

 

 

W drugim kwartale realizacji projektu  pracownicy Fundacji:

 

 

1. Monitorowali obszar Natura 2000 pomiędzy Annopolem a Włocławkiem (526 km rzeki, ciągły szczegółowy monitoring z rzeki przez 33 dni od 1 maja do 3 czerwca)

*  w wyniku monitoringu zlokalizowane zostały wszystkie kolonie lęgowe ptaków na terenie obszarów Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły i Małopolski Przełom Wisły

*  zlokalizowane zostały główne punktowe ośrodki zanieczyszczeń odpadami

*  rozpoznany został problem kłusownictwa rybackiego i myśliwskiego, oraz nielegalnej wycinki drzew na w/w terenie.

*  zlokalizowany został zasięg dewastacji obszarów przez quady i samochody terenowe

*   rozpoznany został poziom wiedzy mieszkańców o walorach przyrodniczych i formach ochrony przyrody nad Wisłą

 

2 .  Obsługiwany był  telefon interwencyjny dla obszaru Natura 2000

-  odebrano 15 telefonów z prośbami o interwencje lub udzielano porad jak         prowadzić interwencje we własnym zakresie.

 

Fundacja  nawiązała współpracę z Dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego w sprawie monitoringu obszaru Natura 2000 wokół KPN

4.   Kontynuowała  interwencje w sprawie:

* zniszczenie obszaru naturowego w gminie Józefów na obszarze ok. 40 ha przez   Marcelego P.

-  zostaliśmy uznani za stronę w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez WIOŚ, Delegatura w Mińsku Mazowieckim, w sprawie  Marcelego P.,

- na podstawie naszego zawiadomienia RDOŚ w Warszawie powiadomił   Komisariat Policji Rzecznej w Warszawie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez  Marcelego P. w Północnej części jez. Łacha

-  na podstawie naszego wniosku z 14.04.09  RDOŚ w Warszawie wszczął       postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej wstrzymanie prac i podjęcie niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu obszaru Natura 2000 na terenie jez. Łacha

-  na podstawie  wniosku Fundacji z dnia 10.04.09 o nałożeniu na  Marcelego P. podwyższonych opłat za składowanie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o wyjaśnienie sprawy

 

*   zasypania obszaru Natura 2000 w Dzielnicy Warszawa -  Wawer na  Kępie Wieloryb przez  Jerzego M.

-  złożyliśmy skargę do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga oraz do Wydziału Skarg i Wniosków Ministerstwa Sprawiedliwości na działania organów ścigania prowadzących sprawę zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez  Jerzego M.

 

wysypiska ok. 50 000 ton odpadów z elektrowni w obszarze naturowym w Nowym Dworze Mazowieckim, sprawca - Jan M.

-  złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim

-  powiadomiliśmy Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska o zaistniałej sytuacji

- powiadomiliśmy WIOŚ Delegatura w Ciechanowie o zaistniałej sytuacji

- zainicjowaliśmy szeroka kampanię medialną ( TVN Warszawa, TVP 3, Radio Dla Ciebie, Gazeta Wyborcza , Gazeta Nowodworska)

 

5.   wielokrotnie interweniowała na policji rzecznej w sprawach o naruszanie obszaru naturowego przez pojazdy terenowe i quady

6.   kontynuowała kampanie informacyjną dotyczącą zagrożeń dla obszaru Natura 2000 (reportaże o wysypisku w Józefowie, Nowym Dworze Mazowieckim i piaskarni w Górze Kalwarii w TVP3, TVN Warszawa, Polskim Radiu, Gazetach)

7.    nawiązała współpracę mieszkańcami nadwiślańskich miejscowości  min: Ciszyca, Gassy, Kłódzie, Czerwińsk, Modlin, Czosnów w sprawie ochrony i użytkowania przez rolników obszarów naturowych, pozostających w ich władaniu.

 

W trzecim kwartale realizacji projektu  „ Wzmocnienie działań Fundacji  Ja Wisła w zakresie:  prowadzenia monitoringu , interwencji i kampanii społecznej na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB 140004 i Małopolski Przełom Wisły PLB 140006” realizujący w/w projekt:

 

Kontynuowali monitoring obszaru Natura 2000 miedzy Płockiem i Annopolem

Poprzez telefon interwencyjny przyjmowali zgłoszenia o naruszeniu prawa ochrony środowiska na obszarze naturowym – około 10 zgłoszeń

Przewieźli do Ptasiego Azylu w Warszawskim Zoo młodą sowę uszatkę znalezioną przez mieszkańca wsi Łęg

 

4. Nadal  prowadzone były   sprawy:

* zniszczenie obszaru naturowego w gminie Józefów na obszarze ok. 40 ha przez Marcelego P.

-  Fundacja otrzymała informację od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, iż w związku z prowadzeniem postępowania przeciwko Marcelemu P. przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku, Urząd Marszałkowski w ramach prowadzonych wyjaśnień w sprawie nielegalnego składowania odpadów przez Marcelego P. poinformuje Fundację o dalszym toku postępowania po rozstrzygnięciu sprawy przez Prokuraturę w Otwocku.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie poinformował Fundację o wyznaczonym na 1 października 2009 r. terminie wizji lokalnej na zasypanym odpadami terenie naturowym  w Józefowie.

 

- otrzymaliśmy również pismo do wiadomości, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie adresowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego w Otwocku w sprawie udzielenia szczegółowych wyjaśnień w zakresie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku z dnia 26 lipca 2004r. nakazującej rozbiórkę budowli ziemnych i doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego terenów działek przy ul. Wierzbowej i ul. Nadwiślańskiej oraz jeziora „Łacha” w Józefowie.

* zasypania obszaru Natura 2000 w Dzielnicy Warszawa - Wawer na  Kępie Wieloryb przez Jerzego M.

-   Fundacja złożyła kolejną skargę  do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga na załatwienie sprawy przez Prokuratora Rejonowego.

-  Z prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga otrzymaliśmy pismo o braku zasadności zakwestionowania zasadności postanowienia o umorzeniu dochodzenia przez Prokuratora Rejonowego w sprawie nawiezienia dużych mas ziemnych i gruzu budowlanego na obiekcie Pole Golfowe Łużyce w Dzielnicy Warszawa Wawer położonym na terenie warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Natura 2000, a w konsekwencji niszczeniem zadrzewień śródpolnych i nawodnych.

W uzasadnieniu dowiadujemy się iż wg. opinii opracowanej przez Biegłego Okręgowego w Warszawie z zakresie oczyszczania ścieków, ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę , nie doszło do powstania istotnej szkody o której mowa w art.. 187 § 1 kk.

-  Otrzymaliśmy  zawiadomienie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie o kolejnym przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 31 października 2009r.  oraz o wystosowaniu przez w/w urząd pisma do Burmistrza Dzielnicy Wawer m. st Warszawy z prośbą o udzielenie informacji dot. podjętych w tej sprawie działań.

 

* wysypiska ok. 50 000 ton odpadów z elektrowni w obszarze naturowym w Nowym Dworze Mazowieckim, sprawca - Jan M.

- Fundacja otrzymała jako pokrzywdzony  z Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim zawiadomienie o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim aktu oskarżenia przeciwko Janowi M. z art. 190 ust.2 – Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne i art. 183 par. 1 kk w zb. z art. 187 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.

- Prezes Fundacji Ja Wisła Przemysław Pasek jako pokrzywdzony, został wezwany przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, II Wydział Karny  w charakterze świadka na  rozprawę główną  przeciwko oskarżonemu Janowi M.

 

 

-  Fundacja otrzymała postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odmówieniu wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek przeprowadzenia działań naprawczych na terenie międzywała rzeki Wisły w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki przez Jana M.

W uzasadnieniu w/w postanowienia Fundacja otrzymała informację iż „ w świetle zebranych dowodów i opinii należy uznać , że nawiezienie popiołów fluidalnych, gruzu i odpadów budowlanych oraz uszkodzenie skarpy wału w km rzeki 546+920 ÷547+400 w nowym Dworze Mazowieckim nie stanowi działania mogącego znacząco pogorszyć właściwy stan ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz integralność ww. obszarów

 

-  Fundacja złożyła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zażalenie na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 lipca  odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek przeprowadzenia działań naprawczych na terenie międzywala rzeki Wisły w Nowym Dworze Mazowieckim.

-  otrzymaliśmy do wiadomości, zażalenie na w/w  postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska złożone do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przez  Prokuraturę Rejonową w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

 

 


W ramach realizacji projektu „ Wzmocnienie działań Fundacji Ja Wisła w zakresie: prowadzenia monitoringu, interwencji i kampanii społecznej na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB 140004 i Małopolski Przełom Wisły PLB 140006” Fundacja w pierwszym kwartale 2009 r. wykonała następujące działania: 

  • Józefów, Karczew, Góra Kalwaria, Nowy Dwór Mazowiecki
  • zniszczenie obszaru naturowego i Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – strefa specjalnej ochrony ekologicznej w gminie Józefów k. Otwocka , na obszarze około 40 h przez Marcelego P. trwające od 12 lat; zasypywanie gruzem i ziemia pobudowlaną łąk zalewowych na południowym krańcu Jeziora Łacha przy ul. Nadwiślańskiej a w ostatnich miesiącach „przebudowywanie” przy użyciu ciężkiego sprzętu, północnego krańca jeziora na wysokości ul. Owsianej. 

   Fundacja zgłosiła sprawę na Posterunku Policji w Józefowie, wysłała do Prokuratury Rejonowej w Otwocku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Marcelego P. , zgłosiła sprawę do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, została uznana jako strona w postępowaniu administracyjnym prowadzony przez Burmistrza miasta Józefów, zgłosiła wniosek o włączenie jako strona do postępowania prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Mińsku Mazowieckim 

  • wysypanie około 50 tyś ton odpadów paleniskowych i budowlanych w terenie Natura 2000 i Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu – strefa specjalnej ochrony ekologicznej w międzywalu rzeki Wisły w Nowym Dworze Mazowieckim przez Jana M. 

   Fundacja zgłosiła zawiadomienie na Posterunku Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, zgłosiła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim, złożyła wniosek o przeprowadzenie kontroli i pobranie do zbadania próbek odpadów do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Ciechanowie, zawiadomiła Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, powiadomiła Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta N.D. Mazowiecki oraz Burmistrza.
 • - monitorowała obszar Natura 2000 pomiędzy Górą Kalwarią a Nowym Dworem mazowieckim po obu brzegach rzeki ( łącznie około 160 km) ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Wisły warszawskiej, jako obszaru najbardziej zagrożonego antropopresją 

  - uruchomiła telefon interwencyjny dla obszaru Natura 2000, na który otrzymała kilka zgłoszeń informujących o zagrożeniach m.in. wysypisku odpadów w Nowym Dworze Mazowieckim i Magnuszewie 

  - nawiązała współpracę drogą elektroniczną, wysyłając zawiadomienie o realizowanym projekcie i zgłaszając prośbę o umieszczenie na stronach internetowych gmin numeru telefonu interwencyjnego dla Natury 2000, z wydziałami ochrony środowiska w 44 gminach oraz 9 dzielnicach miasta Warszawy objętych monitoringiem 

  - przeprowadziła spotkania z wydziałami ochrony środowiska w gminach:

  - nawiązała współpracę z lokalnym Stowarzyszeniem Eko-Patrol w Karczewie i Fundacją Notum z Nowego Dworu Mazowieckiego 

  - wielokrotnie interweniowała na policji rzecznej w sprawach o naruszanie obszaru naturowego i rezerwatowego przez pojazdu terenowe i quady 

  - rozpoczęła kampanię medialną dotyczącą zagrożeń dla obszaru Natura 2000 ( reportaże o wysypisku odpadów w Józefowie, Nowym Dworze Mazowieckim, piaskarni w Górze Kalwarii w TVP3, TVN Warszawa, Polskim Radio i gazetach.) 

  - nawiązała współpracę z Towarzystwem Na Rzecz Ziemi w temacie monitoringu działalności piaskarni nad Wisłą 

  - uzyskała pomoc prawną w prowadzeniu spraw od Kancelarii Prawnej GLN ( Tokarczyk, Jędrzejczyk i wspólnicy, spółka komandytowa) oraz grupy prawników zaangażowanych w ochronę środowiska 

  - podjęła interwencje w dwóch poważnych sprawach :

- Raport z działań w ramach monitoringu

 

Mapa zagrożeń:

Dolina Środkowej Wisły PLB 140004 - część północna.

Dolina Środkowej Wisły PLB 140004 - część Warszawska.

Dolina Środkowej Wisły PLB 140004 - część południowa.

Małopolski Przełom Wisły PLB 140006.

 

1 stycznia 2009 roku Fundacja Ja Wisła przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Fundacji UPS rozpoczęła projekt monitoringu, interwencji i kampanii społecznej na rzecz ochrony obszaru Natura 2000:


 • Dolina Środkowej Wisły PLB 140004
 • Małopolski Przełom Wisły PLB 140006.Projekt realizowany jest na odcinku wzdłuż Wisły od Płocka do Annopola, na obszarze 43 gmin, miasta Płocka i dziewięciu nadwiślańskich dzielnic miasta Warszawy. 

Celem działań jest: 

 • zdefiniowanie zagrożeń dla obszarów naturowych,
 • zlokalizowanie tych zagrożeń,
 • podjęcie działań interwencyjnych,
 • monitorowanie działań podejmowanych przez urzędy odpowiedzialne za przestrzeganie prawa dotyczące obszaru Natura 2000 PLB 140004 i PLB 140006.Realizacja projektu odbywa się poprzez monitorowanie terenu o łącznej powierzchni ok. 35.000 ha na obszarze województw: mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego, przez patrole, poruszające się samochodem terenowym, łodzią, rowerem lub pieszo. W celu podniesienia skuteczności działania na rzecz obszarów naturowych, uruchomiliśmy telefon pogotowia ekologicznego 502 276 612() na który można zgłaszać przypadki zagrożeń, jak również otrzymać informacje jak postępować gdy jest się świadkiem łamania prawa w obszarze Natura 2000. Wyniki monitoringu, będą na bieżąco obrazowane na mapie właściwego obszaru Natura 2000 zamieszczonej na stronie www.jawisla.pl 

W ramach prowadzonego monitoringu oraz otrzymanych zgłoszeń telefonicznych Fundacja podejmuje interwencje zmierzające do likwidacji zagrożeń lub minimalizacji ich skutków. W pierwszym rzędzie wymienić tu należy powiadamianie i mobilizowanie do działania instytucji odpowiedzialnych za dany teren (policja, straż miejska, straż pożarna, prokuratura, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, inspektorzy ochrony środowiska, samorządy – w szczególności wydziały ochrony środowiska).

 

W najważniejszych sprawach będziemy przystępować w charakterze strony do wszczętych postępowań.


O przypadkach łamania prawa będziemy informować lokalne i ogólnopolskie środki masowego przekazu. Mamy nadzieję że realizacja projektu przyniesie wypracowanie skutecznych metod ochrony obszaru Natura 2000. 

Telefon pogotowia ekologicznego: 502 276 612 , 
czynny codziennie od 9 do 18


Koordynator projektu: Przemysław Pasek